Juridisks paziņojums

Schmitz Cargobull AG
Bahnhofstraße 22
48612 Horstmar
Germany
Telefon: +49 (2558) 81-0
Telefax: +49 (2558) 81-500


Uzraudzības padomes priekšsēdētājs:  Prof. Dr. Jürgen Kluge

Sabiedrības juridiskā adrese: Altenberge
Piekritīgā uzņēmumu reģistra tiesa: reģistrēts Šteinfurtes Pirmās instances tiesas Uzņēmumu reģistrā
Reģistrācijas numurs: HRB 3009
PVN maksātāja numurs: DE 124377621


Valde:

  • Andreas Schmitz (Vorsitzender)
  • Boris Billich
  • Andreas Busacker
  • Michael Grund
  • Roland Klement


Jautājumus par tīmekļa vietnes saturu lūdzam sūtīt uz šādu adresi:

Schmitz Cargobull AG
Uzņēmuma komunikāciju nodaļa
Friedhelm Schuldt
Bahnhofstr. 22
48612 Horstmar
E-pasts: info@cargobull.com

Koncepcija, realizācija un lietotāja grafiskās saskarnes izstrāde:
deltacity.NET
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG 
Am Biederlackturm 2
48282 Emsdetene
E-pasts: info@deltacity.NET
Tīmekļa vietne: www.deltacity.NET

Autortiesības

Visas tiesības saglabātas. Visi teksti, attēli, grafikas, audio, video un animāciju datnes ir aizsargātas ar autortiesībām un tiesību aktiem, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību. Šo informāciju un datnes aizliegts pavairot, grozīt un izmantot citās tīmekļa vietnēs komerciālos vai tālāknodošanas nolūkos.  Atsevišķas Schmitz Cargobull AG tīmekļa vietnes satur arī attēlus, kas aizsargāti ar to personu autortiesībām, kuras šos attēlus ir nodrošinājušas.

Preču zīmes

Visiem tīmekļa vietnes saturā norādītajiem un, iespējams, ar trešo personu tiesībām aizsargātajiem zīmoliem un preču zīmēm neierobežoti ir piemērojami attiecīgie spēkā esošie preču zīmju un marķējumu tiesību aktu noteikumi un īpašumtiesības, kas pieder attiecīgo zīmolu un preču zīmju reģistrētājam. Norāde tekstā nav uzskatāma par apliecinājumu, ka preču zīme nav aizsargāta ar trešo personu tiesībām.

Garantija

Šajās lapās aprakstītais saturs un īpaši, iespējams, izklāstītie garantijas nosacījumi ir īpaši pārstrādāti un pārbaudīti. Lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķās valstīs vai apstākļos, kas paredz par normu augstāku noslodzi, spēkā ir tikai īpaši pielāgoti garantijas nosacījumi. Taču "Schmitz Cargobull AG" neuzņemas atbildību par nodrošinātās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību vai kvalitāti.

Prasījumi par "Schmitz Cargobull AG" saukšanu pie atbildības saistībā ar materiāla vai ideālistiska rakstura zaudējumiem, kas radušies nodrošinātās informācijas vai kļūdainas vai nepilnīgas informācijas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā, pamatā tiks noraidīti, izņemot gadījumus, ja pastāv pierādījumi par "Schmitz Cargobull AG" apzinātu vai rupji nolaidīgu rīcību.

"Schmitz Cargobull AG" saglabā tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt grozījumus, papildinājumus lapu daļās vai visā saturā vai izdzēst saturu daļēji vai pilnībā, vai arī pilnībā pārtraukt publicēšanu.

Atsauces uz citām tīmekļa vietnēm

Ciktāl Schmitz Cargobull AG tieši vai netieši atsaucas uz citām tīmekļa vietnēm ("saitēm"), Schmitz Cargobull AG neatbild par šo saišu un tajās ietvertās informācijas, saišu vai reklāmas saturu, pieejamību, pareizību un precizitāti. Schmitz Cargobull AG neatbild par nelikumīgiem, kļūdainiem vai nepilnīgiem saturiem un īpaši zaudējumiem, kas radušies atsaucēs norādītajās saitēs piedāvātās informācijas izmantošanas vai neizmantošanas dēļ.

Licenču tiesības

Schmitz Cargobull AG vēlas saviem klientiem piedāvāt inovatīvas un informatīvas tīmekļa vietnes. Tādēļ ceram, ka mūsu sniegums atbilst jūsu vēlmēm. Taču lūdzam izrādīt sapratni par to, ka Schmitz Cargobull AG ir nepieciešams aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tostarp patentus, preču zīmes un autortiesības. Tas nozīmē, ka šīs tīmekļa vietnes nekādā veidā nepiešķir licences tiesības saistībā ar Schmitz Cargobull AG intelektuālo īpašumu. Pavairošana, izplatīšana, atspoguļošana un tālāknodošana bez Schmitz Cargobull AG rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

Personas datu iegūšana un apstrāde

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu tīmekļa serveri standartā automātiski saglabā jūsu tīmekļa pakalpojumu operatora nosaukumu (respektīvi, IP adresi), tīmekļa vietni, no kuras pārgājāt, lai skatītu mūsu vietni, lapas, kuras skatāt mūsu vietnē, informāciju par izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, kā arī apmeklējuma datumu un ilgumu. Personas datus saglabā tikai gadījumos, ja vietnes apmeklētājs tos iesniedzis pēc paša iniciatīvas, piemēram, reģistrēšanās, aptaujas vai pieprasījuma ietvaros.

Personas datu izmantošana un tālāknodošana un izmantošana atrunātiem mērķiem

Schmitz Cargobull AG izmantos jūsu personas datus tīmekļa vietnes tehniskās pārvaldības un izmantošanas statistikas izvērtēšanas nolūkā.
Mēs izmantojam šo tehnisko piekļuves informāciju, lai pastāvīgi uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu atraktivitāti un izmantošanas ērtības, kā arī to saturu, un lai konstatētu mūsu tīmekļa vietnes saturā iespējamās problēmas.
Iegūtos personas datus Schmitz Cargobull AG nenodos trešām personām bez jūsu piekrišanas.

Sīkdatnes

Lai padarītu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu pēc iespējas ērtāku, mēs izmantojam tā dēvētās sesiju sīkdatnes, kuru vienīgais mērķis ir saglabāt apmeklējuma laikā izvēlēto valodu.  Pēc Schmitz Cargobull AG tīmekļa vietnes aizvēršanas (iziešanas no tās), attiecīgās sīkdatnes tiek dzēstas.

Saites un atsauces uz citu tīmekļa vietņu saturiem

Schmitz Cargobull AG tīmekļa vietnes informācijā ir ietvertas citu tīmekļa vietņu saites. Lūdzam ņemt vērā, ka Schmitz Cargobull AG nav atbildīgs par datu aizsardzības noteikumu ievērošanu no trešo personu puses, kā arī šajās tīmekļa vietnēs ietverto saturu.
Mēs iesakām visiem tīmekļa lietotājiem, izejot no Schmitz Cargobull AG tīmekļa vietni, iegūt informāciju par citu apmeklēto vietņu datu aizsardzības noteikumiem ("Paziņojumu par konfidencialitāti").

Drošība

Schmitz Cargobull AG veic tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu no klientiem, vietnes apmeklētājiem iegūtos personu datus pret nejaušām vai apzinātām manipulācijām, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai neautorizētu personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiskajai attīstībai.

Piekļuves tiesības

Pēc pieprasījuma Schmitz Cargobull AG atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām maksimāli ātri rakstiski informēs, vai un kādi personu dati ir saglabāti mūsu datu bāzē.

Juridiskās sekas

Šie atbildības ierobežojumu nosacījumi ir uzskatāmi par tīmekļa satura daļu, kurā sniegtas atsauces uz šo lapu. Ciktāl šī teksta daļa vai atsevišķi formulējumi neatbilst, vairs neatbilst vai daļēji neatbilst spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, tas neskar pārējo dokumenta daļu saturu un spēkā esamību.