Полукипер S.KI HEAVY со челична конструкција

Преглед на челичната конструкција

1. Преглед на челичната конструкција
2./3. Преглед на програмата на полукипер S.KI HEAVY со челична конструкција

Преглед на челичната конструкцијаПреглед на програмата на полукипер S.KI HEAVY со челична конструкцијаПреглед на програмата на полукипер S.KI HEAVY со челична конструкција