Полукипери S.KI LIGHT со голем волумен

Преглед на алуминиумската конструкција

1./3. Алуминиумска конструкција со голем волумен
2./4. Преглед на програмата. Полукипер S.KI со алуминиумска конструкција

Алуминиумска конструкција со голем волуменПреглед на програмата. Полукипер S.KI со алуминиумска конструкцијаАлуминиумска конструкција со голем волуменПреглед на програмата. Полукипер S.KI со алуминиумска конструкција