Juridisks paziņojums

Autortiesības

Visas tiesības saglabātas. Visi teksti, attēli, grafikas, audio, video un animāciju datnes ir aizsargātas ar autortiesībām un tiesību aktiem, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību. Šo informāciju un datnes aizliegts pavairot, grozīt un izmantot citās tīmekļa vietnēs komerciālos vai tālāknodošanas nolūkos. Atsevišķas Schmitz Cargobull AG tīmekļa vietnes satur arī attēlus, kas aizsargāti ar to personu autortiesībām, kuras šos attēlus ir nodrošinājušas.

Preču zīmes

Visiem tīmekļa vietnes saturā norādītajiem un, iespējams, ar trešo personu tiesībām aizsargātajiem zīmoliem un preču zīmēm neierobežoti ir piemērojami attiecīgie spēkā esošie preču zīmju un marķējumu tiesību aktu noteikumi un īpašumtiesības, kas pieder attiecīgo zīmolu un preču zīmju reģistrētājam. Norāde tekstā nav uzskatāma par apliecinājumu, ka preču zīme nav aizsargāta ar trešo personu tiesībām.

Garantija

Šajās lapās aprakstītais saturs un īpaši, iespējams, izklāstītie garantijas nosacījumi ir īpaši pārstrādāti un pārbaudīti. Mēs viennozīmīgi norādām, ka atsevišķās valstīs vai arī citādā (ne normālā) noslogojuma pakāpē ir spēkā tikai atbilstoši pielāgoti garantijas noteikumi. Tomēr Schmitz Cargobull AG neuzņemas nekādu atbildību par sagatavotās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību un kvalitāti.

Prasījumi par Schmitz Cargobull AG saukšanu pie atbildības saistībā ar materiāla vai ideālistiska rakstura zaudējumiem, kas radušies nodrošinātās informācijas vai kļūdainas vai nepilnīgas informācijas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā, pamatā tiks noraidīti, izņemot gadījumus, ja pastāv pierādījumi par Schmitz Cargobull AG apzinātu vai rupji nolaidīgu rīcību.

Schmitz Cargobull AG patur tiesības bez iepriekšējas informēšanas izmainīt, papildināt, dzēst vai publicēt lapu daļas vai visu piedāvājumu.

Atsauces uz citām tīmekļa vietnēm

Ciktāl Schmitz Cargobull AG tieši vai netieši atsaucas uz citām tīmekļa vietnēm ("saitēm"), Schmitz Cargobull AG neatbild par šo saišu un tajās ietvertās informācijas, saišu vai reklāmas saturu, pieejamību, pareizību un precizitāti. Schmitz Cargobull AG neatbild par nelikumīgiem, kļūdainiem vai nepilnīgiem saturiem un īpaši zaudējumiem, kas radušies atsaucēs norādītajās saitēs piedāvātās informācijas izmantošanas vai neizmantošanas dēļ.

Licenču tiesības

Schmitz Cargobull AG vēlas saviem klientiem piedāvāt inovatīvas un informatīvas tīmekļa vietnes. Tādēļ ceram, ka mūsu sniegums atbilst jūsu vēlmēm. Taču lūdzam izrādīt sapratni par to, ka Schmitz Cargobull AG ir nepieciešams aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tostarp patentus, preču zīmes un autortiesības. Tas nozīmē, ka šīs tīmekļa vietnes nekādā veidā nepiešķir licences tiesības saistībā ar Schmitz Cargobull AG intelektuālo īpašumu. Pavairošana, izplatīšana, atspoguļošana un tālāknodošana bez Schmitz Cargobull AG rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

Juridiskās sekas

Šie atbildības ierobežojumu nosacījumi ir uzskatāmi par tīmekļa satura daļu, kurā sniegtas atsauces uz šo lapu. Ciktāl šī teksta daļa vai atsevišķi formulējumi neatbilst, vairs neatbilst vai daļēji neatbilst spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, tas neskar pārējo dokumenta daļu saturu un spēkā esamību.