Impressum

Ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler er underlag ophavsrettigheder og andre lov til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. De må hverken anvendes til handelsformål eller kopieres, ændres eller anvendes på andre websider. Nogle Schmitz Cargobull AG-internetsider indeholder også billeder, som er underlagt copyright og som ejes af dem, som har stillet billederne til rådighed.

Handelsmærker

Alle indenfor webstedet nævnte og eventuelt tredjemandsbeskyttede mærker og varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne om den til enhver tid gældende varemærkeret og ejendomsretten hos den registrerede ejer. Alene ud fra det faktum at varemærket nævnes, kan det ikke konkluderes, at varemærket ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder.

Garanti

Indholdet og i særdeleshed eventuelt beskrevne betingelser for reklamation på disse sider er bearbejdet og kontrolleret omhyggeligt. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at der i enkelte lande eller under andre end det normale kravniveau kun gælder tilpassede betingelser for reklamation. Schmitz Cargobull AG påtager sig dog intet ansvar for de leverede informationers aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet.

Hæftelseskrav mod Schmitz Cargobull AG, der vedrører skader af materiel eller ideel art, der forårsages af benyttelse eller ikke-benyttelse af de fremlagte informationer eller af fejlagtige og ufuldstændige informationer, er principielt udelukket, såfremt der ikke fra Schmitz Cargobull AG's side foreligger beviselig forsætlig eller grov skødesløs skyldspådragelse.

Schmitz Cargobull AG forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere og slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller indstille offentliggørelsen heraf.

Henvisninger til andre websider

Såfremt Schmitz Cargobull AG direkte eller indirekte henviser til fremmede internetsider ("Links"), hæfter Schmitz Cargobull AG ikke for indholdet, rigtigheden og nøjagtigheden af den side, der linkes til, tilbud på siden, link eller reklamer. Schmitz Cargobull AG hæfter ikke for illegalt, fejlagtigt indhold eller ufuldstændigt indhold og særlig ikke for skader, som måtte opstå som følge af brugen af eller ikke-brug af de informationer, der fremgår af den side, der linkes til.

Licensrettigheder

Schmitz Cargobull AG ønsker at stille en innovativ og informativ webside til rådighed. Vi håber derfor, at den svarer til dine forventninger. Vi skal dog bede om forståelse for, at Schmitz Cargobull AG skal beskytte sin intellektuelle ejendomsret, herunder patenter, handelsmærker og ophavsrettigheder, og denne webside på ingen måde giver adgang til Schmitz Cargobull AG's intellektuelle ejendomsret. Mangfoldiggørelse, kopiering og al anden brug er ikke er tilladt uden vores skriftelige accept.

Retsvirkning

Denne hæftelsesudelukkelse er en del af internettilbuddet, hvorfra der henvises til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, eller ikke længere eller ikke længere svarer til de gældende retsregler forbliver indholdet i den øvrige del af dokumentet og dets gyldighed uberørt heraf.