Lastsäkring

Uppdelning av last

Alla försiktighetsregler till lastsäkring är beslutat i förhållanden till olika typ av gods. Den rättsliga ramen för lastsäkring finns som EU normer och i de enskilda länders trafiklagar. En standard är en riktlinje och det är därför upp till varje enskilt land, om de önskar att implementera standarden i den nationella lagstiftningen. Men det är viktigt att komma ihåg att godset alltid måste lastas ordentligt, så det inte utgör någon fara för personer och trafik eller kan orsaka skada på egendom.
 

Praktiska råd

På en komplett lastad trailer uppnås en jämn och korrekt viktfördelning när en EUR pall inte väger mer än 750 kg.
Om en tung last p g a viktfördelningen och korrekt axeltryck inte kan placeras uppemot förväggen, använd då förstängningsmetoden och placera godset mot bommar eller säkra via hålsurrningsskenorna. Använd speciell säkerhetsutrustning när det inte finns andra möjligheter för säkring.
Ibland kan det också vara en fördel med kilar, tvärgående spärrstänger eller kanske till och med en extra väg.

Risker vid felaktig viktfördelning
Vid lastning av gods måste det tas hänsyn till vikt och viktfördelningen. Om tungt gods lastas för långt bak, kommer axeltrycket på den främre axeln att vara för lågt. Körsäkerheten för dragbilen är då i fara eftersom däcken har mindre kontakt med vägbanan. Är för tungt gods placerat tätt upp mot fronten, är axeltrycket för högt på den främre axeln, även om totalvikten inte överskrids. God kunskap till lastfördelningsplanen är en fördel eftersom det blir lättare att följa lastsäkringsreglerna och de tekniska förordningarna om tillåten totalvikt och axeltryck.

Från instruktionsboken till gardin/kapelltrailer:
Ett fordon får endast lastas upp till den tillåtna totalvikten om godset och viktfördelningen är korrekt enligt lastfördelningsplanen (LVP). Det måste alltid tas hänsyn till viktfördelningen, också när den tillåtna totalvikten inte uppnås. Annars riskerar man för lågt eller för högt axeltryck. Om lastfördelningsplanen följs, garanterar vi att det tillåtna axeltrycket följs. I lastfördelningsplanen (LVP), kan man med hjälp av lastfördelningskurvorna se hur olika sorters last får lastas i avstånd från väggen.
 

Special gods:
Till transport med special gods, t.ex. stålcoils, finns exakt definierade lastningspositionsplaner och utrustning som coilbotten och stöttor.

En transport kan endast utföras säkert och försvarligt, när vikt och viktfördelningen överensstämmer med lastfördelningsplanen.

The Correct Loading

Special loads
For special loads with, e.g. high point loading, such as steel coil, there are exactly defined loading positions with the corresponding recesses and supports.

Transportation can only be secure when the load conforms to the load distribution plan.