Impressum

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafische weergaven, geluids-, video- en animatiebestanden vallen onder het auteursrecht en andere wetgevingen ter bescherming van intellectueel eigendom. Zij mogen niet voor commerciële doeleinden of verspreiding gekopieerd, gemodificeerd of op andere websites gebruikt worden. Enkele websites van Schmitz Cargobull AG bevatten ook foto's waarvan de eigendomsrechter berusten bij diegenen die ze ter beschikking hebben gesteld.

Handelsmerken

Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merken en logo's vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde respectievelijke eigenaren. Alleen op basis van het simpele noemen van een merk kan niet de conclusie worden getrokken dat merken en logo's niet onder beschermde rechten van derden vallen.

Garantie

De inhoud en in het bijzonder de op deze pagina's beschreven garantiebepalingen zijn zorgvuldig bewerkt en gecontroleerd. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat in sommige landen of onder andere dan de normale gebruiksomstandigheden alleen aangepaste garantievoorwaarden van toepassing zijn. De Schmitz Cargobull AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gesteld informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen Schmitz Cargobull AG die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard en veroorzaakt zijn door het gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie of door fout of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van een aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld van de zijde van Schmitz Cargobull AG.

De Schmitz Cargobull AG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het volledig aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te completeren of te verwijderen of om de publicatie te beëindigen.

Verwijzingen naar andere websites

Voor Schmitz Cargobull AG direct of indirect naar externe websites verwijst ("links"), is Schmitz Cargobull AG niet aansprakelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de juistheid van de gelinkte pagina's, hun aanbod, links of advertenties/werving. De Schmitz Cargobull AG stelt zich niet aansprakelijk voor illegale, foute of onvolledige content en met name niet voor schade die het gevolg is van het gebruik of niet-gebruik van de via de links bereikbare pagina's.

Licentierechten

De Schmitz Cargobull AG wilt u innovatieve en informatieve internetpagina's aanbieden. Wij hopen daarom dat wij aan uw verwachtingen voldoen. Wij verzoeken u echter er begrip voor te hebben dat de Schmitz Cargobull AG haar intellectuele eigendom, incl. patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat uit deze websitepagina's geen licentierechten over het intellectuele eigendom van de Schmitz Cargobull AG afgeleid kunnen worden. De vermenigvuldiging, verspreiding, weergave, doorgifte of andere gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schmitz Cargobull AG.

Rechtsgeldigheid

Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid dient als onderdeel van het internetaanbod te worden beschouwd, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover onderdelen of individuele formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig conform zijn aan het geldende recht, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid hierdoor onverlet.