Impressum

Autoriõigus

Säilitatakse kõik õigused. Kõigile tekstidele, piltidele, graafikutele, heli-, video- ja animatsioonifailidele kehtib autoriõigus ning muud intellektuaalse omandi kaitse seadused. Neid ei tohi ei kommertseesmärgil ega edasiandmiseks kopeerida või muuta ning teistel veebisaitidel kasutada. Mõned Schmitz Cargobull AG internetileheküljed sisaldavad ka pilte, mis alluvad nende isikute autoriõigusele, kes need meile kättesaadavaks tegid.

Kaubamärgid

Kõik internetipakkumise raames nimetatud ja võimalik, et kolmandate isikute poolt kaitstud kaubamärgid ja tootemargid alluvad piiramatult vastavalt kehtiva kaubamärgiõiguse määrustele ja vastavate registreeritud omanike omandiõigustele. Ainuüksi nimetamise põhjal ei tohi teha järeldust, et kaubamärgid ei ole kolmandate isikute poolt kaitstud.

Pretensiooniõigus

Nendel lehekülgedel olevat sisu ja eriti võimalusena kirjeldatud tootja vastutuse tingimusi töödeldi ja kontrolliti tähelepanelikult. Juhime sõnaselgelt tähelepanu sellele, et üksikutes riikides või tavapärasest erineva kasutusmäära korral kehtivad ainult vastavalt kohandatud pretensiooniõigustingimused. Kuid Schmitz Cargobull AG ei vastuta pakutava teabe aktuaalsuse, õigsuse, täielikkuse ega kvaliteedi eest.

Vastutusnõuded Schmitz Cargobull AG vastu, mis on seotud materiaalsete või mittemateriaalsete kahjudega ja on põhjustatud pakutud informatsiooni kasutamisest või mittekasutamist või vigasest ja ebatäielikust informatsioonist, on põhimõtteliselt välistatud, kui ei esine Schmitz Cargobull AG tõendatult kavatsuslikku või jämedast hooletusest tingitud süüd.

Schmitz Cargobull AG jätab endale sõnaselgelt õiguse ilma etteteatamata muuta, täiendada või kustutada lehekülgede osi või kogu sisu või nende avaldamine peatada.

Viited teistele veebisaitidele

Kui Schmitz Cargobull AG viitab otseselt või kaudselt võõrastele internetilehekülgedele („Lingid"), siis ei vastuta Schmitz Cargobull AG lingitud lehekülgede sisu, kättesaadavuse, õigsuse ja täpsuse või sisu ega nende pakkumiste, linkide või reklaamkuulutuste eest. Schmitz Cargobull AG ei vastuta illegaalsete, vigaste või ebatäieliku sisu ja eelkõige kahjude eest, mis tekivad lingitud lehekülgedel pakutava informatsiooni kasutamise või mittekasutamise tõttu.

Litsentsiõigused

Schmitz Cargobull AG soovib pakkuda Teile innovaatilisi ja informatiivseid internetilehekülgi. Seetõttu loodame, et vastame teie ootustele. Kuid palume aru saada, et Schmitz Cargobull AG peab kaitsma oma intellektuaalset omandit, sealhulgas patente, kaubamärke ja autoriõigusi, ning et need internetileheküljed ei anna mingeid litsentsiõigusi Schmitz Cargobull AG intellektuaalsele omandile. Paljundamine, levitamine, taasesitus ja edasiandmine ning muu kasutamine pole Schmitz Cargobull AG kirjaliku nõusolekuta lubatud.

Jõustumine

Seda vastutusest keeldumist tuleb mõista selle internetipakkumise osana, kust sellele leheküljele osundati. Kui selle teksti osad või üksikud väljendused kehtivale õigusele ei vasta, enam ei vasta või vastavad osaliselt, ei puuduta see dokumendi ülejäänud osade sisu ja kehtivust.