Impresum

Autorsko pravo

Sva prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafike, zvučne i video datoteke, datoteke sa animacijama podležu autorskom pravu i drugim zakonima za zaštitu intelektualne svojine. Oni se ne smeju niti kopirati u svrhu dalje prodaje ili daljeg korišćenja, niti se smeju menjati niti koristiti na drugim internet stranicama. Neke Schmitz Cargobull AG-Internet stranice sadrže slike koje podležu autorskom pravu onih koji su ih stavili na raspolaganje.

Robne marke

Svi zaštitni znaci i robne marke, koje se nalaze u okviru ponude na internetu i koje su zaštićene od strane trećih lica, bezuslovno podležu odredbama trenutno važećeg zakona o označavanju i pravu na posed trenutno upisanih vlasnika. Na osnovu samog naziva ne može se zaključiti da je robna marka zaštićena pravima trećih lica.

Garancija

Sadržaj, a naročito uvjeti jamstva možebitno navedeni na ovim stranicama pažljivo su obrađeni i provjereni. Izričito ukazujemo na to, da u pojedinim državama ili pod uvjetima koji prelaze okvire uobičajenog stupnja uporabe vrijede samo primjereno prilagođeni uvjeti jamstva. Tvrtka Schmitz Cargobull AG ne preuzima odgovornost za ažuriranost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu raspoloživih informacija.

Potraživanja na temelju jamstva prema tvrtki Schmitz Cargobull AG za materijalne ili nematerijalne štete koje su nastale zbog korištenja ili nekorištenja ponuđenih informacija ili zbog pogrešnih i nepotpunih informacija u načelu su isključena, pod uvjetom da ne postoji dokaziva namjerna krivnja ili grubi nehaj od strane tvrtke Schmitz Cargobull AG.

Tvrtka Schmitz Cargobull AG izričito zadržava pravo da bez prethodne najave izmijeni, dopuni, obriše ili prekine objavljivanje dijelova stranica ili cijele ponude.

Veza sa drugim internet stranicama

Ukoliko Schmitz Cargobull AG direktno ili indirektno upućuje na neku drugu internet stranicu ("linkovi"), onda ona ne garantuje za sadržaj, dostupnost, tačnost i ispravnost tih stranica, njihovih ponuda, veza ka drugim internet stranicama ili reklamnih oglasa. Schmitz Cargobull AG ne preuzima odgovornost za nelegalne, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a naročito ne za štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem informacija koje su ponuđene na tim povezanim stranicama.

Licencna prava

Schmitz Cargobull AG Vam želi ponuditi inovativne i informativne internet stranice. Stoga se nadamo da ćemo ispuniti vaša očekivanja. Molimo Vas da imate razumevanja da kompanija Schmitz Cargobull AG mora zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, uključujući patente, robne marke i autorska prava i da ove internet stranice ne daju nikakva licencna prava na intelektualnu svojini kompanije Schmitz Cargobull AG. Zabranjeno je umnožavanje, prodaja, objavljivanje, prosleđivanje i drugi vidovi korišćenja bez pismene saglasnost kompanije Schmitz Cargobull AG.

Pravno dejstvo

Ovo isključenje od odgovornosti se mora posmatrati kao deo internet ponude, sa koje je izvršeno upućivanje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili ne odgovaraju u potpunosti važećem pravnom stanju, to ne utječe na valjanost i sadržaj ostalih dijelova dokumenta.