Печат

Авторско право

Сите права се задржани. Сите текстови, слики, графикони, податоци со аудио, видео и анимации подлежат на законот за авторско прави и другите закони за заштита на интелектуална сопственост. Не смее да се копираат за комерцијални потреби или ширење, ниту да се модифицираат или користат на други веб-сајтови. Некои веб-страници на Schmitz Cargobull содржат и слики кои се предмет на авторско право на лицата што ги доставиле.

Трговски марки

Сите брендови и трговски марки наведени на веб-сајтот и веројатно заштитени од трети лица подлежат без ограничување на одредбите од важечкиот закон за трговски марки и правата на сопствеништво на соодветниот регистриран сопственик. Заклучокот дека трговските марки не се заштитени од правата за трети лица не треба да се донесува само затоа што се спомнати.

Гаранција

Содржината и опишаните гарантните услови на овој веб-сајт се внимателно подготвени и проверени. Имајте предвид дека во некои држави или при поинакви од обичните нивоа на употреба, важат само соодветно приспособени гарантни услови. За приложените информации Schmitz Cargobull не прифаќа никаква гаранција за исправноста, целосноста, современоста или квалитетот.

Барањата за одговорност до Schmitz Cargobull AG, коишто се однесуваат на материјални или нематеријални штети предизвикани поради употребата или неупотребата на приложените информации или поради погрешни или нецелосни информации, се отфрлаат, сè додека нема доказ за намерна или ненамерна грешка од страна на Schmitz Cargobull AG.

Schmitz Cargobull AG го задржува правото, делови од веб-сајтот или целата понуда да ги смени, надополни, избрише без претходно известување или го прекине објавувањето.

Референца до други веб-сајтови

Ако Schmitz Cargobull директно или индиректно насочува кон страници надвор од овој веб-сајт или кон други веб-сајтови (линкови), Schmitz Cargobull AG не сноси одговорност за содржината, достапноста, исправноста или прецизнопста на сите такви поврзани веб-сајтови, нивните понуди, линкови или реклами. Schmitz Cargobull AG не сноси одговорност за нелегални, погрешни или нецелосни содржини, поточно за оштети предизвикани поради употреба или неупотреба на информациите во тие веб-сајтови.

Права за лиценца

Schmitz Cargobull AG сака да ви понуди иновативен и информативен веб-сајт. Се надеваме дека ги исполнуваме вашите очекувања. Но, ве молиме за разбирање, затоа што Schmitz Cargobull AG мора да си ги заштити својата интелектуална сопственост, заедно со патенти, трговски марки и авторски права и дека овој веб-сајт не доделува никакви лиценцирани права врз интелектуалната сопственост на Schmitz Cargobull AG. Размножувањето, ширењето, копирањето и проследувањето и сличните постапки не се дозволени без писмена согласност од Schmitz Cargobull AG.

Правна важност

Ова оградување од одговорност треба да се смета како дел од објавата на интернет, којашто е поврзана со овој веб-сајт Ако делови од овој текст или поединечни зборови не треба да бидат, веќе не се или делумно не се во согласност со тековната правна состојба, содржината и важноста на останатите делови од овој документ нема да се променат.