Полукипери S.KI SOLID со голем волумен

Преглед на заоблени челични конструкции

1. Преглед на заоблени челични конструкции
2./3. Преглед на програмата. Полукипер S.KI со челична заоблена конструкција

Преглед на заоблени челични конструкцииПреглед на програмата. Полукипер S.KI со челична заоблена конструкцијаПреглед на програмата. Полукипер S.KI со челична заоблена конструкција