Полукипери S.KI SOLID со голем волумен

Врати

1. Комбинирана врата со два грануларни отвора
2. Заклучено: Куките на сигурносната брава ги осигуруваат вратите на киперот
3. Отклучено: Куките на сигурносната брава се целосно вовлечени
4. Брава за врата со функција на влечење
5. Одбивниот раб на конструкцијата ги штити вовлечените куки на бравата при истоварање
6. Двокрилната врата ја прави конструкцијата оптимално пристапна при хоризонтална положба

Комбинирана врата со два грануларни отвораЗаклучено: Куките на сигурносната брава ги осигуруваат вратите на киперотОтклучено: Куките на сигурносната брава се целосно вовлечениБрава за врата со функција на влечењеОдбивниот раб на конструкцијата ги штити вовлечените куки на бравата при истоварањеДвокрилната врата ја прави конструкцијата оптимално пристапна при хоризонтална положба