Полукипери S.KI SOLID за на градилиште

Преглед на заоблени челични конструкции

1./3. Преглед на заоблена челична конструкција
2./4. Преглед на програмата. Полукипер S.KI со челична заоблена конструкција.

Преглед на заоблена челична конструкцијаПреглед на програмата. Полукипер S.KI со челична заоблена конструкција.Преглед на заоблена челична конструкцијаПреглед на програмата. Полукипер S.KI со челична заоблена конструкција.