Полукипери S.KI SOLID за на градилиште

Задни ѕидови

1. Надворешна хидраулична врата на кипење на задниот ѕид.

2. Дихтува: Надворешна врата на кипење со гумена облога

3. Надворешно поставена врата на кипење

4. Примена за машина за поставување асфалт: Внатрешно поставена врата на кипење со жлеб

Надворешна хидраулична врата на кипење на задниот ѕид.Дихтува: Надворешна врата на кипење со гумена облогаНадворешно поставена врата на кипењеПримена за машина за поставување асфалт: Внатрешно поставена врата на кипење со жлеб