Моторно возило со приколка со тврда страна

Дополнително: Уред за ладење

Држачот за уредот за ладење на предниот ѕид е направен за да може на него да се монтира ладилник од скоро сите произведувачи.

Уред за ладење