Моторно возило со приколка со тврда страна

Странична заштита
  • Странична заштита според RL 89/297/EWG за камион
  • Обоена со црна боја
Странична заштита