Моторно возило со приколка со тврда страна

Дополнително: Долен лифт

Овозможува товарање и истоварање без рампа

Долен лифт