Конструкција за моторен кипер

Конструкција за моторен кипер

Градежниот сообраќај е предизвикувачки. Моторните кипери M.KI на градилиштата се поподвижни од камионите со полуприколка, а и на тежок терен.

M.KI

Моторните возила се исклучително подвижни на градилиште, а може да се користат оптимално и на тежок терен. Моторните кипери M.KI се универзални за транспорт на градежни материјали.
Искусете повеќе

M.KI со термоизолација

Моторните возила со кипери M.KI со заоблена конструкција од челик и целосна термоизолација според DIN 70001 овозможуваат оптимизиран транспорт на помали количини асфалт при изградбата на патишта.
Искусете повеќе